divendres, 15 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9. Com avaluar memòria d'un infant de 0-6?

ARGUMENTS:
Crec que al nen se l'hauria d'estimular amb un joc com aquest de memoria, perquè és un joc que a mesura que l'infant es va fent gran es van afegint el nombre de parelles que ha de buscar i llavors es va complicant cada vegada més i a la vegada augmenta la seva capacitat de memòria.
Els jocs de memory són jocs lúdics que de manera subliminar treballen la memròia al mateix temps que le nen es diverteix.
Per això crec que és una activitat bastant idonea per evaluar la capacitat de memòria que tenen els nens i que al metix temps es concentri en el joc  i que al llarg del temps es superi a ell mateix.

Títol:Ens divertim
Edat:  4 anys
Duració: 30 minuts
Objectiu general:
 • Evaluar la capacitat de memòria
Objectius:
 • Memoritzar on estan situades les peces del joc
 • Identificar les parelles correctes
 • Recordar el major número d’imatges
 • Acceptar  les regles del jocs
Continguts:
 • Memorització de les parelles
 • Imatges
 • Joc
Material:
·         El joc del memory de 32 peces
Desenvolupament de l'activitat:
Ens col·locarem tots dos asseguts en una taula i agafarem el joc del memory de 32 peces i li explicarem com es juga al nen. Li ensenyarem les imatges que hi ha en totes les fitxes perquè ell per si sol després en el moment de jugar les reconegui. Un cop les hagi visualitzat totes les girarem boca avall i les barrejarem. Una vegada tinguem les fitxes barrejades agafarem i li farem girar de dos amb dos i haurà de buscar les parelles correctes i al mateix cop intentar memoritzar on estan situades les dues correcte.
En el moment que el nen reconegui la situació correcta de les imatges hi vagi creant parelles nosaltres li reforçarem amb un “molt bé”.

Avaluacio:


SEMPRE
SOVINT
GENS
MAI
OBSERVACIONS
Memortiza on estan situades les peces del joc

Identifica les parelles correctes

Presta atenció en memoritzar les majors peces del joc

Accepta les regles del joc

Memoritza les imatges que surten a les peces

dimecres, 13 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8. REFORMULACIÓ

Després d'haver llegit tots els comentaris que m'han realitzat els components del meu grup i els que jo també he realitzat a ells. Crec que no he de realitzar cap canvi, doncs, tots els meus companys m'han dit que les imatges li donen un reforç important a les fites i que encara que hem tingut diferenta visió jo amb alguns components, jo he donat la meva opinió que ha d'haver-hi varietat. Tot això ho comento perquè alguns companys han separat les fites per estadi i jo no he fet. Jo he estruturat el meu treball amb diferents fites, dins de les quals algunes d'elles estan representades en un mateix estadi de Piaget.
Per aquest motiu no rectifico res del que havia fet, crec que he destacat les fites més important per a mí i si ho tinguessa que tornar a fer ho faria separant per fites que així en el moment d'estudiar hem seria més útil tal i com ho he vist que ho han fet la majoria del grup que he participat.

dijous, 7 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Què pensem sobre el desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?

ESTADI SENSORIOMOTOR DE PIAGET: 
Per Piaget hi ha diferents apartats de l'estadi sensoriomotor i a jo anomenaré les 10 fites que per a mí s'han de ressaltar les més importants.
- 1 - Els concepte d'assimilació i acomodació, els quals l'infant coneix un nou objecte el qual primer que res l'assimila en la seva estructura mental (joc) i a continuació ja l'acomoda (imitació), es a dir, reorganitza els seus esquemes i els organitza un altre cop. 


- 2 - Reflex de succió: la seva conducta sempre l'ha d'estar estimulada, aquest reflex és innat i molt presents tant en la acomodació i l'assimilació.

- 3 -  Coordinació entre els diferetns sentits, perquè l'infant en aquesta fita es capaç de realitzar conductes innates, es a dir, hi ha una relació de coordinació entre la succió i el moviment de la mà.
- 4 - Reaccions circular primàries, són accions del seu propi cos, no amb imitació ja que aquestes són automàtiques i estan dins del subestadi de 1 a 4 mesos, són les priemres adaptacions del nen.
- 5- Reaccions circulars secundàries, és quan l'infant busca objectes amagats que pot veure, no són intencionals. Es repeteixen les accons i es consoliden esquemes nous. Hi ha alguns cops que aquestes accions les realitzi per imitació.
- 6- Reaccions circular terciàries, en aquestes l'infant participa activament i a mesura que repeteix els esdeveniments es pot anar comprovant els resultats. Hi ha una gran diferenciació entre l'assimilació i l'acomodació dels esquemes corporals.
- 7 - Coordinació dels esquemes corporals en un acte únic, es important perquè l'infant en aquest subestadi busca els objectes i té una coordinació  de les reaccions circulars secundaries a noves situacions pel fi d'aconseguir algun objecte.
- 8 - Permanència de l'objecte, aquesta fita crec que és important perquè els infants en auqets procés tinguin una entitat en si mateix i així són independents d'ells.
- 9 - El joc simbòlic o de simulació, ell mateix substitueix l'objecte i apareix la imitació diferida, es adir, sense l'objecte.

- 10 - El pas a un nou estadi, aquest apartat significa que l'infant ja ha evolucinat amb intel·ligència i comença un altre apartat el preopperacional i s'alosseixen la invenció d'un porcés dinàmic i la representació amb imatge mentals del nen.


 1. De les 5 característiques d'aquest estadi jo ressaltaria Egocentrisme perquè el nen té que diferenciar el món, ja que està centrat en si mateix i així ho reforça amb el llenguatge, el qual repeteix sil·labes solmaent per sentir-se ell mateix, la parla sol.
 2. Representació, el nen substitueix  un objecte per qualsevol altres que està en el seu lloc. El nen adquireix 3 classes de representacions: el senyal(significat), el símbol (imitació d'una persona) i el signe (llenguatge).
 3. Conceptes primitius, perquè és la unió de la utilització de les paraules primeres amb el valor representatiu que adquireix. É s un preconcepte particular familiar.
 4. Pensament intuïtiu, augmenta la coordinació de les relacions representatives, té irreversibilitat. Per tant es pot crear una descentració, s'apropa a les representacions concretes i el raonament està relacionat amb el: realisme(diferèncioa entre el món psíquic i físic), animisme(objectes inanimats) i l'artificialisme (tot està creat pels humans).
 5. L'adquisició d'invariants, són qualitats esencials d'un objecte que es reconeix com a tal. Aquests objectes tenen dos qualitats: essencials o no essencials. Les identitats són les variants per poder reconèixer un objecte i les funcions són el desenvolupaments dels aconsteixements.
 
divendres, 1 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 5

Després de plantejar les meves activitats i llegir les que les meves comanyes han realitzat, crec que totes hem triat unes activitats bastant acertades.
Pel que fa a les meves activitats he coincidit amb la meva companya Raquel en el plantejament d'una d'elles, més exactament la de la llar. Per això crec que el plantejament d'ella ha estat bastant acertat per treballar tant l'espai com el temps.
En canvi, després de comentar amb les meves companyes l'activitat que he proposat per realitzar a casa que ha estat el joc de les cadires, hem trobat més idoni fer-li fer un altre tipus de joc on el nen pugui desenvolupar molt millor aquests dos apartats anteriorment esmentats.
Per tot això, com a conclusió crec que totes nosaltres com a grup hem tingut una bona elecció en el referent a les activitats proposades. I personalment l'activitat de la llar jo crec que ha estat la més acertada i la que més s'apropa als objectius qye volem que el nen desenvolupi.