dimarts, 29 de març de 2011

ACTIVITAT 7. Observem els infants. INDIVIDUAL


FOTO 1: En aquesta foto podem veure a una nena que està de peu i amb la mà dreta té agafat un bol e intenta agafar aigua d'un tub, en el qual en cau gota a gota. La nena observa com li cau l'aigua, per la seva postura vec que està semi-flexionat per així arribar millor a agafar l'aigua.
La lateralitat és amb a la dreta, ja que és amb la mà que agafa el bol.
Si parlem d'equilibri podem dir que el té assolit, ja que manté a la perfecció l'estabilitat en l'espai sense cap tipus d'aguant, per tant és estàtic .
També podem veure com la pinça la té totalment assolida, perquè agafa amb molta facilitat el vol, encara que no la tingui del tot fixada.

Per això dic que té 2-3 anys.
FOTO 2 : La descripció d'aquesta imatge és d'un nen que està semi-flexionat jugant al parc amb uns encaixos. Es veu com s'aguanta solament amb els peus i l'equilibri que manté amb el seu propi cos, per això quan parlem d'equilibri dic que el té estàtic, perquè es manté en la posició sense ajut de les mans, sinò tot el contrari amb un sobreesforç que és estar ajupit amb les cames. Amb totes dues mans intenta adjuntar els encaixos per poder composar un fila cap amunt amb ells, encar aque es veu com amb la mà esquerra aguanta i col·loca amb la dreta. Manté la perfecció el to, llavors dic que té Eutonia.
En quan a la pinça podem observar que la té completament assolida, ja que la realitza a la perfecció.
Per tant per tot el que anomeant anteriorment crec que el nen té l'edat 1 i mig 2. 
FOTO 3:  Aquí podem veure a un nen que està sentat i entre les seves cames té un llibre obert i dóna la sensació a primera vista com si l'estigués llegint. Té una coordinació óculo-manual molt assimiliada cap a l'objecte. Amb cap de les dues mans s'aguanta al terra, això vol dir que l'equilibir és dinàmic,ja està molt adquirit i per això té les dues mans lliures. Amb la mà dreta està assenyalant l'animal que veu en el conte, això ens representa que té una lateralitat dret, encara que no la té fixada.
Per tant per tot això crec que el nen té 10-12 mesos.

divendres, 11 de març de 2011

ACTIVITAT 6. la construcció de l'espai i del temps PART 2

Després d'haver observat l'infant en el vídeo i vist algunes de les seves accions que realitza.
He pensat que amb l'edat que té de 4 anys una de les activitats que podria realitzar a casa seria el joc de les cadires perquè es pugui orientar en un espai que el nen reconeix i que ha d'identificar el lloc on s'ha de seure.

Aquest joc és que amb tots els cosins, un total de 4, hauran de agafar i col·locar un número inferior de cadires que la gent participa i quan la música pari hauran de buscar una cadira on s'entar-se i així fins que solament en quedi una sentada.
L'objectiu seria que el nen es desenvolupes en un espai concret i que tingués una estructuració espacial adequada a la seva edat i així veure si realitza correctament les relacions topològiques.

L'altre joc per realitzar a la llar podria ser el de  realitzar una activitat de psicomotricitat i que tots els nens en fila haguessin de passar per l'interior d'un tub de plàstic de gran mida i ells el tinguessin que recorrer fins arribar a l'altre extrem.
L'objectiu d'aquesta activitat seria la coordinació en la realització d'un espai concret i el seu trasllat en ell.

dimecres, 9 de març de 2011

ACTIVITAT 6. La construcció de l'espai i del temps

ESPAI
L'infant en tot el procés de la seva vida té una orientació i una estructuració espacial, que és on es desenvolupa el propi infant.
L'orientació espacial, és la capacitat del nen per relacionar-se amb l'espai que l'envolta. Aquest espai pot ser:
         Perceptiu o sensoriomotor(0-3 anys): aquest espai es l'experiència sensorial, manipulativa i d'acció que pot arribar a tenir o fer el nen, es a dir, hi ha una relació entre el nen i els objectes.
         Figuratiu(a patir dels 3 anys): és quan el nen ja pot realitza una imatge mental i apareix el llenguatge. Dins d'aquest espai hi ha les relacions projectives (llargada, amplada i superfície) i les relacions mètriques (coordinació d'objectes entre si).

L'infant s'orienta en l'espai a través de les Relacions Topològiques, que aquestes són: orientació (esquerra-dreta), situació (dins-fora), superfície (ple-buit), mida (gran-petit), direcció (cap a l’esquerra- cap a la dreta), distància -8prop-lluny), ordre i successió espacial (ordenar objectes segons qualitats, funcionament... ).

Quan parlem d'estructuració espacial, diem que és la capacitat que té el nen de situar o bé orientar els objectes o persones entre si.
Hi ha dos tipus d'etapes:
    Etapa Perceptiva (fins als 5 anys): 
  0 – 4 mesos: que és la relació que hi ha entre la mare i el nadó. És l'espai corporal
  4 – 3 anys. És l'espai ambiental
  4-9mesos: coordinació oculo-manual
  Als 9 mesos: permanència de l'objecte i el busca quan no el té.
  9-12 mesos: interès per la trajectòria, ja que llença els objecte quan juga amb ells.
  A partir de l'any (o amb l'adquisició de la locomoció) dominen les relacions topològiques
    Etapa Representativa (5-6 anys): dominen les relacions topològiques i també les relacions projectives, les quals el nen descobreix dues dimensions de l'espai. És l'espai simbòlic.
     A partir dels 7 anys apareixen les relacions mètriques. És l'espai racional


TEMPS
El procés d'interiorització del temps comença a partir de les experiències que l'infant viu, les rutines, els hàbits que per a ell és la seva estructuració temporal.
En tot aquest procés ens trobem 3 fases:
         Fase sensoriomotora (0-2 anys): el nen assimila el temps biològic, amb sensacions de malestar i benestar i sobretot assimila els ritmes interns del cos. (adquisició elements bàsics)
         Fase Representativa (temps subjectiu - temps objectiu): el nen ja organitza i representa les accions en el temps objectiu. (presa de consciència de les relacions amb el temps).
Als 2 anys compren la paraula “aviat”.
Als 3 anys distingeix present i futur pròxim.
Als 4 anys distingeix i utilitza els termes del dia.
         Als 7 anys es comença a situar en un temps objectiu i s'organitza en ell.
Els factor que intervenen en l'estructuració temporal són:
    maduració neurològica
    funcions sensorials
    desenvolupament de la postura
    desenvolupament de la motricitat
    interacció humana

Quan parlem d'orientació temporal podem diferenciar 3 classes de temps:
  Temps Biològic:  són els ritmes del propi cos i cada persona té el seu propi ritme.
  Temps Subjectiu: aquest temps es sent segons la pròpia motivació o en un context determinat.
  Temps Objectiu: aquest temps sempre transcorre en una velocitat i es igual per a totes les persones.


ACTIVITAT 5: Observel els infants (Reformualció)

Pel que fa als comentaris que m'han realitzat tos els meus companys, crec que no he de canviar cap edat ni cap explicacions, perquè casi tot el grup hem coincidit en les descripicons realitzades i també majoritariament en les edats. Per això no realitzo cap canvi en l'entrada primera de les imatges comentades.

dimecres, 2 de març de 2011

ACTIVITAT 5: Observel els infants

FOTO 1:
En aquesta foto podem observar amb una posició d'assegut al terra i en frente seu hi ha un ordenador. Podem veure que  amb aquesta postura li queden les mans lliures, les quals les utilitza per fer moviments, ja que intenta imitar el que veu en una persona adulta que és prémer el teclat de l'ordenador.
La seva postura corporal es asseguda i el seu cos està flexionat cap endavant on observem que té una posició del cos que la pot mantenir, llavors crec que té un equilibri estàtic. El seu cap es dirigeix directament cap l'ordenador que té davant utilitzant un visió oculo-manual molt definida. Les mans podem observar que té una acció molt dirigida amb la mà dreta i amb l'esquerra es recolzà la mà al terra, això suposa que la seva lateralitat serà homogènea, encara que no està en l'edat en que es determina. També podem veure que no realitza correctament l'acció de tancar el puny i seleccionar correctament un sol dit.
Al estar en repos els seus músculs al estar sentat podem dir que té un to de fons i una bona Eutonia, ja que es veu molt clarament com manté una postura determinada.
I per tot això crec que aquest nen té una edat de 9 - 10 mesos.

FOTO 2 : En aquesta foto podem observar a una nena que està semiasseguda i que ja té adquirida una gran part de la seva autonomia. Ella amb la postura que es pot veure està intentant d'agafar alguna cosa, posiblement una flor que hi ha entre l'herba, i ho intenta fer amb la mà esquerra, per això crec que té una lateralitat en principi homogènea, però no està determinada ja que es determina a partir dels 3-6 anys i aquesta nena encara no els té. El to que mostra es d'actitut, perquè manté correctament la postura, Eutonia.  La seva sensibilitat és exterioceptiva, ja que rep informació del món exterior, que  a través de la vista en aquest cas seria la flor que intenta agafar, i per això  al veure-la la intenta agafar (coordinació oculo-manual).
Si parlem d'equilibri podem dir que és dinàmic , perquè manté una posició en equilibri correcte quan realitza l'acció.
I per tot això crec que aquesta nena té 12 mesos.

FOTO 3 :
El nen que podem observar en aquesta fotografia és un nen que està sentat en una cadira amb un esquema corporal molt correcte, ja que el seu cos està flexionat cap endavant intentant veure millor l'acció que realitza., per això podem denotar que té un gran equilibri.
El nen té un to d'actitud molt determinat per la postura que veiem que fa.
L'equilibri que ens denota la foto és dinàmic, doncs, la posició del cos és correcta quan realitza una acció.
La lateralitat, crec que en aquesta edat ja la té determinada pero no fixada, per això és homogènea, ja que utilitza el costat dret per agafar els colors.
També podem veure com agafar molt correctament el llapis i amb l'altra mà ja agunta el foli.
Per tot això crec que té una edat de 5 anys.