dimecres, 9 de març de 2011

ACTIVITAT 6. La construcció de l'espai i del temps

ESPAI
L'infant en tot el procés de la seva vida té una orientació i una estructuració espacial, que és on es desenvolupa el propi infant.
L'orientació espacial, és la capacitat del nen per relacionar-se amb l'espai que l'envolta. Aquest espai pot ser:
         Perceptiu o sensoriomotor(0-3 anys): aquest espai es l'experiència sensorial, manipulativa i d'acció que pot arribar a tenir o fer el nen, es a dir, hi ha una relació entre el nen i els objectes.
         Figuratiu(a patir dels 3 anys): és quan el nen ja pot realitza una imatge mental i apareix el llenguatge. Dins d'aquest espai hi ha les relacions projectives (llargada, amplada i superfície) i les relacions mètriques (coordinació d'objectes entre si).

L'infant s'orienta en l'espai a través de les Relacions Topològiques, que aquestes són: orientació (esquerra-dreta), situació (dins-fora), superfície (ple-buit), mida (gran-petit), direcció (cap a l’esquerra- cap a la dreta), distància -8prop-lluny), ordre i successió espacial (ordenar objectes segons qualitats, funcionament... ).

Quan parlem d'estructuració espacial, diem que és la capacitat que té el nen de situar o bé orientar els objectes o persones entre si.
Hi ha dos tipus d'etapes:
    Etapa Perceptiva (fins als 5 anys): 
  0 – 4 mesos: que és la relació que hi ha entre la mare i el nadó. És l'espai corporal
  4 – 3 anys. És l'espai ambiental
  4-9mesos: coordinació oculo-manual
  Als 9 mesos: permanència de l'objecte i el busca quan no el té.
  9-12 mesos: interès per la trajectòria, ja que llença els objecte quan juga amb ells.
  A partir de l'any (o amb l'adquisició de la locomoció) dominen les relacions topològiques
    Etapa Representativa (5-6 anys): dominen les relacions topològiques i també les relacions projectives, les quals el nen descobreix dues dimensions de l'espai. És l'espai simbòlic.
     A partir dels 7 anys apareixen les relacions mètriques. És l'espai racional


TEMPS
El procés d'interiorització del temps comença a partir de les experiències que l'infant viu, les rutines, els hàbits que per a ell és la seva estructuració temporal.
En tot aquest procés ens trobem 3 fases:
         Fase sensoriomotora (0-2 anys): el nen assimila el temps biològic, amb sensacions de malestar i benestar i sobretot assimila els ritmes interns del cos. (adquisició elements bàsics)
         Fase Representativa (temps subjectiu - temps objectiu): el nen ja organitza i representa les accions en el temps objectiu. (presa de consciència de les relacions amb el temps).
Als 2 anys compren la paraula “aviat”.
Als 3 anys distingeix present i futur pròxim.
Als 4 anys distingeix i utilitza els termes del dia.
         Als 7 anys es comença a situar en un temps objectiu i s'organitza en ell.
Els factor que intervenen en l'estructuració temporal són:
    maduració neurològica
    funcions sensorials
    desenvolupament de la postura
    desenvolupament de la motricitat
    interacció humana

Quan parlem d'orientació temporal podem diferenciar 3 classes de temps:
  Temps Biològic:  són els ritmes del propi cos i cada persona té el seu propi ritme.
  Temps Subjectiu: aquest temps es sent segons la pròpia motivació o en un context determinat.
  Temps Objectiu: aquest temps sempre transcorre en una velocitat i es igual per a totes les persones.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada